Relacja z IX Krajowego Zjazdu Federacji

W dniu 28 kwietnia 2011 r. w Nadarzynie odbył się IX Krajowy Zjazd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce.

Zjazd rozpoczął Przewodniczący Federacji Andrzej Szczepański, który powitał obecnych Delegatów oraz zaproszonych gości. Zaproszenie na Zjazd przyjęli Jan Guz - przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Waldemar Broś – prezes zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związku Rewizyjnego, Agnieszka Maliszewska - dyrektor Biura Krajowego Polskiej Izby Mleka, Klemens Ciesielski z prezes zarządu Stowarzyszenia Mleczarzy, Edmund Brzeziński - przewodniczący Rady OSM Krośniewice oraz Zarząd NSZZP OSM Krośniewice. Szczególną wymowę miała obecność – po raz pierwszy w takim gremium - przewodniczącego Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność” – Zbigniewa Sikorskiego.

Obrady prowadzili Ryszard Guderski - SM Gostyń i Wiesława Potrykus - SM Mlekpol-Mrągowo. Ponadto, w Prezydium Zjazdu zasiedli: Teresa Afrykańska – OSM Garwolin, Tomasz Badowski – OSM Opole Lubelskie, Roman Piotrowski – OSM Radomsko, Jadwiga Lecyk – SM Spomlek Radzyń Podlaski.

Pierwszym punktem obrad było wręczenie odznak „Za zasługi dla OPZZ” dla: Krystyny Dziedzic (przewodniczącej NSZZP SM Mleczgal Częstochowa), Barbary Gawron(przewodniczącej NSZZP OSM Opatów), Krystyny Kobylewskiej (przewodniczącej NSZZP Sery ICC Pasłęk sp. Z o.o.), Ireneusza Kołyszki (wiceprzewodniczącego NSZZP SDM Wieluń), Romany Oleskiej (przewodniczącej NSZZ Sertop Tychy sp. Z o.o.) i Piotra Stróżyńskiego (wiceprzewodniczącego NSZZP OSM Jarocin).

Wręczono również odznaki „Za zasługi dla spółdzielczości mleczarskiej” dla: Agnieszki Drążykowskiej (OSM Łowicz), Tadeusza Franki (OSM Kowalew-Dobrzyca), Romany Oleskiej (Sertop Tychy Sp. Z o.o.), Romana Piotrowskiego (OSM Radomsko), Mariusza Tomasika (SM Resmlecz Trzebownisko), Jana Trzaskawki (OSM Września), Jerzego Wyglądacza (SDM Wieluń), Haliny Dyszkiewicz (MSM Mońki), Jadwigi Lecyk (SM Spomlek Radzyń Podlaski) oraz Andrzeja Wejmana (SM Gostyń).

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie ustępującego Przewodniczącego Federacji oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Federacji, Andrzej Szczepański, w swoim sprawozdaniu skupił się na wydarzeniach, które miały miejsce w ciągu ostatniej kadencji w branży mleczarskiej oraz zasugerował jakie wnioski powinny być wyciągnięte z tych wydarzeń.

Warunki funkcjonowania mleczarstwa diametralnie zmieniły się po przejściu na gospodarkę rynkową i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Powstanie dużych organizacji handlujących produktami mleczarskimi, masowa produkcja mleka i jego przetworów, otwarcie na rynki europejskie, konieczność sprostania międzynarodowej konkurencji wymuszają potrzebę dostosowania zakładów przetwórczych do nowej rzeczywistości.

- Jeśli polskie mleczarstwo, jak i cały przemysł spożywczy nie ucywilizuje współpracy z sieciami handlowymi na partnerskich zasadach, to będziemy wykonywać dla nich pracę nakładczą. Gra idzie o rynek – mówił w swym wystąpieniu ustępujący przewodniczący Andrzej Szczepański.

- Następuje koncentracja produkcji mleka, natomiast koncentracja przetwórstwa pozostaje w tyle. Musimy ten proces przyśpieszyć. Niestety, od początku transformacji gospodarczej nie ma spójnego modelu restrukturyzacji mleczarstwa. Dochodzi do upadłości i przejęć zakładów mleczarskich na zasadzie: kto silniejszy lub kto oferuje rolnikowi lepszą cenę za surowiec – wskazywał Andrzej Szczepański.

W ciągu 10 ostatnich lat ze 190 firm przetwórczych, w tym 174 spółdzielczych zakładów przetwórczych, pozostało 107 firm w tym 97 spółdzielczych zakładów przetwórczych oraz skupujących mleko. Znacznie zmniejszyła się liczba zakładów mleczarskich w województwach zachodnich. Wielu pracowników przetwórstwa straciło zatrudnienie. Jednocześnie zakłady w pogoni za zyskiem, ograniczają asortyment, rezygnują z produktów niszowych.

Przewodniczący Federacji w swoim sprawozdaniu podkreślał również znaczenie funkcji przewodniczącego w zakładzie. Dziś przewodniczący zakładowej organizacji związkowej, to profesjonalnie przygotowany partner dla pracodawcy, umiejący prowadzić negocjacje, widzący dobro ludzi i zakładu, a nie demagog używający słów i zwrotów bez jakiegokolwiek pokrycia - mówił Andrzej Szczepański.

Dlatego niezwykle ważny jest proces nieustannego kształcenia się. Dotychczas Federacja szkoliła za własne środki, obecnie szkoli za środki unijne w ramach „Programu rozwoju dialogu społecznego w branży mleczarskiej”. Odbyło się już 8 szkoleń, do zrealizowania pozostało 45. Grupami docelowymi są: przewodniczący organizacji zakładowych, członkowie zarządów, członkowie komisji rewizyjnych oraz działacze liniowi. Integralnym elementem programu jest działający już portal prawny, a w nim zakładka „Porady prawnika” Na ten cel pozyskano prawie 1,5 mln zł. Jednak podstawowym źródłem finansowania zadań statutowych federacji jest działalność gospodarcza, prowadzona przez Zakład Usług Handlowych „Robico”.

Szczegółowe sprawozdanie za okres działalności Federacji w latach 2007 – 2010 przedstawiła przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, Halina Ryl.

Zjazd przyjął w/w sprawozdania i udzielił absolutorium ustępującym władzom Federacji.
Dyskutowano również zmiany do Statutu Federacji, które po omówieniu przez Przewodniczącego Komisji Statutowej, Romana Piotrowskiego, zostały przyjęte przez Zjazd bez zastrzeżeń. Uchwalono również program działania Federacji za okres kadencji 2011-2015 oraz uchwałę kierunkową dotyczącą przekształcenia formy prowadzonej działalności gospodarczej - Zakładu Usług Handlowych „Robico”.

Delegaci na IX Krajowy Zjazd Federacji przyjęli również uchwałę dotyczącą aktualnej sytuacji w mleczarstwie polskim. Widząc potrzebę koncentracji przetwórstwa Delegaci zwracają się w uchwale do Rady Nadzorczej Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego, Polskiej Izby Mleka, Związku Prywatnych Przetwórców Mleka, aby odrzucili swoje partykularne interesy i w trybie pilnym, mając na uwadze dobro ogółu, przedstawili polskiemu mleczarstwu program dalszej restrukturyzacji, by chronić ten majątek dla dobra polskich producentów i konsumentów.

Delegaci na IX Krajowy Zjazd Federacji w głosowaniu tajnym wybrali nowego przewodniczącego Federacji – został nim po raz kolejny Andrzej Szczepański, oraz członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzono także listę kandydatów do Zarządu Krajowego Federacji, która została sporządzona na podstawie uchwał przesłanych wcześniej zgodnie z Ordynacją wyborczą do biura Federacji.

Na zakończenie obrad, Andrzej Szczepański, już jako nowo wybrany przewodniczący federacji podsumował: naszymi priorytetami na najbliższą przyszłość jest obrona miejsc pracy, nie dopuszczanie do ograniczania oraz łamania praw pracowniczych i związkowych, muszę jednak czuć, że mam żołnierzy, armię za sobą.

(aktualizacja 4.05.2011, AP)

« wróć

projekt i wykonanie: nexis.pl