Renta wdowia – wznowienie prac w sejmowej komisji

3 czerwca 2024 wróć do listy aktualności »

Posiedzenie komisji, pod przewodnictwem Katarzyny Ueberhan, poświęcone było dyskusji nad projektem, którego pierwsze czytanie odbyło się na sali plenarnej 9 lutego br. Intencję zmian wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej renty rodzinnej z tytułu bycia wdową lub wdowcem z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przypomniał wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin jako przedstawiciel Inicjatywy Ustawodawczej projektu.

Istotną częścią posiedzenia było odniesienie się do przepisów projektu przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – stanowisko przedstawili: ministra Agnieszka Dziemianowicz - Bąk i wiceminister Sebastian Gajewski. Uwagi koncentrowały się na doprecyzowaniu i uzupełnieniu niektórych kwestii formalno – prawnych i technicznych, a dotyczyły np. specyzowania szczegółowych zasad stosowania zasady zbiegu świadczeń (w jakiej kolejności, z jakiego systemu – powszechnego, rolniczego czy ,,mundurowego’’), ustalenia kolejności uznawania świadczeń w zbiegu, określenia zasad i zadań prac organów emerytalno – rentowych w zbiegu, form i zasad składania wniosków o ustalenie prawa do renty wdowiej, konieczności zbudowania systemu informatycznego z wymianą danych pomiędzy wszystkimi organami emerytalno – rentowymi w systemie ZUS, KRUS oraz mundurowym (najkrótszy czas na przygotowanie systemu to ok. 6 miesięcy), określenia szczegółowych przepisów przejściowych itp.
Dla OPZZ najważniejsze jest zachowanie zasadniczego kształtu i intencji ustawy, bez jej zmian merytorycznych tj. przyjęcia zasady, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków wynosi 85 proc. wyższego świadczenia.

Po krótkiej dyskusji ustalono, że prace będą kontynuowane po przygotowaniu poprawek w zakresach wskazanych przez resort pracy. OPZZ reprezentowali w posiedzeniu: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin i dyr. Renata Górna.