Organy Federacji

1. KRAJOWY ZJAZD

Krajowy Zjazd jest najwyższym organem stanowiącym Federacji. Stanowią go delegaci wszystkich organizacji należących do Federacji, zwoływany jest, co 4 lata.

Do wyłącznej kompetencji Krajowego Zjazdu należy:

 1. określanie głównych kierunków i programów działania,
 2. uchwalanie Statutu i jego zmian. Uchwała w sprawie Statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów delegatów obecnych na Zjeździe,
 3. uchwalenie zasad wyborczych Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz wybór Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 4. dokonanie na podstawie uchwalonych zasad wyborczych spośród nowo wybranych członków Zarządu Krajowego wyboru przewodniczącego Federacji,
 5. przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium tym organom,
 6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji.

  

2. ZARZĄD KRAJOWY

Zarząd Krajowy jest naczelnym organem stanowiącym w okresie pomiędzy Zjazdami Federacji.

Członkami Zarządu Krajowego sa przedstawiciele organizacji członkowskich, które skorzystały z uprawnienia imiennego wskazania swojego przedstawiciela.

Przedstawiciele, o których mowa wyżej wybierani są na mocy uchwał podjętych przez zarządy organizacji członkowskich, w liczbie jeden przedstawiciel z każdej organizacji członkowskiej. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, zarząd organizacji członkowskiej, zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w swoim statucie i uwidocznionym w Krajowym Rejestrze Sadowym, uprawniony jest do upoważnienia innego przedstawiciela organizacji członkowskiej do reprezentacji jej podczas posiedzenia Zarządu Krajowego.

Do kompetencji Zarządu Krajowego należy w szczególności:

 • określanie kierunków, środków i terminów realizacji programu i uchwał Krajowego Zjazdu,
 • określanie kierunków i zasad gospodarki finansowej i majątkowej Federacji,
 • ustalenie ilości wiceprzewodniczących Federacji i ilościowego składu Zarządu Krajowego, jego Prezydium i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz dokonanie wyboru członków Prezydium w tym wiceprzewodniczącego (ych),
 • nadzorowanie działalności Prezydium Federacji,
 • powoływanie i określanie zasad działania komisji oraz wybór ich przewodniczących,
 • zwoływanie Krajowego Zjazdu Federacji,
 • uchwalanie ordynacji wyborczej określającej zasady przeprowadzenia Zjazdu Federacji,
 • wybór przewodniczącego Federacji w przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji,
 • podejmowanie decyzji w sprawach przystąpienia Federacji do zrzeszeń i organizacji wymienionych w art. 7 ust. 1 i 2,
 • uchwalanie regulaminów w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Krajowego,
 • ustalanie wysokości składki członkowskiej wpłacanej na rzecz Federacji.

Obecnie Zarząd Krajowy Federacji liczy 35 członków.

  

3. PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Krajowego pracą Federacji kieruje Prezydium Zarządu Krajowego.

Do kompetencji Prezydium Zarządu Krajowego należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie dla Krajowego Zjazdu i Zarządu Krajowego, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Federacji wobec organów władzy i administracji państwowej, gospodarczej, samorządu spółdzielczego i terytorialnego, organizacji politycznych oraz społecznych,
 2. ustalanie kierunków prowadzenia działalności gospodarczej i wykorzystania środków pochodzących z tej działalności, uchwalanie preliminarza wydatków, zatwierdzanie sprawozdań z jego wykorzystania oraz zatwierdzanie bilansu,
 3. podejmowanie decyzji o działaniach Federacji w zakresie sporów zbiorowych i wykonywanie prawa do akcji protestacyjnych oraz organizowanie wymienionych działań. Decyzje, o których mowa nie ograniczają statutowych uprawnień w tym zakresie przysługujących zakładowym i międzyzakładowym organizacjom związkowym,
 4. podejmowania decyzji w sprawach współpracy Federacji z organizacjami wymienionymi w art. 10 pkt. 11,
 5. uchwalanie regulaminów w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Prezydium Zarządu Krajowego,
 6. zwoływanie posiedzeń Zarządu Krajowego,
 7. współpraca z Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie jej wniosków, uwag i zaleceń,
 8. określanie zasad wynagradzania przewodniczącego Federacji,
 9. powoływanie, przekształcanie i rozwiązywanie jednostek gospodarczych, agend, biur, placówek szkoleniowych, badawczych i innych jednostek gospodarczych.

Aktualny skład Prezydium:

Członkowie:

4. KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym Federacji podległym wyłącznie Zjazdowi Krajowemu Federacji.

Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

 1. bieżące kontrolowanie:
  • merytorycznej, gospodarczej, finansowej i majątkowej działalności Federacji, jej organów, komisji i zespołów oraz innych jednostek organizacyjnych,
  • realizacji uchwał i decyzji organów Federacji,
 2. składanie organom Federacji opracowań z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami,
 3. opiniowanie projektów budżetu, preliminarzy budżetowych oraz ocena bilansów,
 4. składanie Zjazdowi Krajowemu Federacji sprawozdań ze swej działalności oraz wnioskowanie do Zjazdu w sprawie absolutorium dla ustępujących organów Federacji,
 5. wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia jego mandatu.

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

Członkowie: