O nas

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce

FZZPM w Polsce zrzesza 45 zakładowych organizacji związkowych - ok. 3,2 tys. członków.
Podstawowym celem działania Federacji i zrzeszonych w niej organizacji zakładowych jest reprezentowanie, obrona praw, interesów zawodowych i socjalnych swoich członków poprzez:

  • udzielanie zarządom zakładowych organizacji związkowych pomocy prawnej oraz szkolenie w zakresie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz innych dotyczących prawa pracy
  • bezpośrednie uczestnictwo w zakładach przy rozwiązywaniu zaistniałych konfliktów i sporów zbiorowych,
  • negocjacje przy zawieraniu zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
  • czynne uczestniczenie w konsultacjach i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących restrukturyzacji sektora mleczarskiego,
  • interwencje dotyczące wypowiedzeń umów o pracę i warunków pracy, 
  • losową pomoc dla członków zakładowych organizacji związkowych spółdzielczości mleczarskiej będących w trudnej sytuacji materialnej
  • zniżki na pobyt i zabiegi w Sanatorium Uzdrowiskowym "Pod Tężniami" w Ciechocinku
  • dofinansowania do pobytów sanatoryjnych w wysokości 45 zł/os/dzień

Wymieniona działalność jest dofinansowywana ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej Federacji przez Zakład Usług Handlowych ROBICO.

  

Historia powstania Federacji:

Przeobrażenia społeczno-polityczne, jakie zaszły w kraju w latach osiemdziesiątych stały się impulsem do powstania ponadzakładowej organizacji związkowej zrzeszającej branżę mleczarską.

Z inicjatywy Społecznej Komisji Konsultacyjno-lnformacyjnej ds. Związków Zawodowych przy Prezydium WRN w Olsztynie w dniu 28 maja 1983r. zwołano spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w mleczarstwie na terenie woj olsztyńskiego. Zebrani opowiedzieli się za koniecznością powołania ponadzakładowej struktury związkowej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Mleczarskiej w PRL. W tym celu utworzono grupę inicjatywną, zadaniem, której było zwołanie Ogólnokrajowego Zjazdu Założycielskiego.

Zjazd Założycielski przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, w którym uczestniczyło 238 osób, w tym 147 upełnomocnionych przedstawicieli organizacji związkowych ze spółdzielni i zakładów mleczarskich odbył się w Olsztynie w dniu 14 czerwca 1983 r. Grupa założycielska dokonała wyboru 60 osobowego Komitetu Założycielskiego. Na pierwszym posiedzeniu 30 czerwca 1983r. powołano 15 osobowe Prezydium, w skład, którego weszli: Ryszard Dobrzyński, Bogdan Kowalski, Stanisław Grabania, Halina Jenda, Zenobiusz Kostyszyn, Andrzej Kapustka, Henryk Pawełczyk, Eugeniusz Siemieńczuk, Stanisław Góralczyk, Czesław Tokarski, Stanisław Łusiakowski, Władysława Sroka, Jan Jędrzejewski, Andrzej Szymański, Ryszard Jaszkin. Od pierwszego spotkania Grupy Założycielskiej napływały liczne zgłoszenia od poszczególnych zakładowych organizacji związkowych.

9 listopada 1983r. w rejestrze związków zawodowych prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrowano Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Mleczarskiej w PRL w dziale B pod nr 27.

Do 1986r. Przewodniczącym Federacji był Ryszard Dobrzyński. Na III Krajowym Zjeździe Federacji 16 grudnia 1986r. dokonano wyborów nowego przewodniczącego - został nim Andrzej Szczepański. Zapadła również istotna decyzja, aby Biuro Federacji przenieść z Olsztyna do Warszawy. Pierwsza siedziba w Warszawie mieściła się przy ul. Redutowej.

W połowie 1987r. widząc możliwość pozyskania środków finansowych na cele statutowe, Prezydium ZKF wychodząc naprzeciw potrzebom rynku mleczarskiego, szczególnie małych i średnich zakładów, postanowiło rozpocząć własną działalność gospodarczą. W tym celu powołano Zakład Usług Technicznych.
Na V Krajowym Zjeździe Federacji 2 marca 1999r. ze względu na zmieniającą się formę własności wielu zakładów mleczarskich zmieniono dotychczasową nazwę - Federacji na Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce (FZZPM w Polsce). Od 16 grudnia 1986r. do chwili obecnej Przewodniczącym Federacji jest Andrzej Szczepański.

  

Reprezentacja:

FZZPM w Polsce jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000129735 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-025-13-45.

Przewodniczący Federacji:

Andrzej Szczepański

Wiceprzewodniczący Federacji:

Roman Piotrowski

  

Statut Federacji