Projekty

Program rozwoju dialogu społecznego w branży mleczarskiej

Projekt „Program rozwoju dialogu społecznego w branży mleczarskiej” realizowany jest przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.5. "Rozwój dialogu społecznego", Poddziałanie 5.5.2 "Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego"

czytaj więcej »ZFS dla branży mleczarskiej

Celem projektu jest profesjonalizacja ustawicznego kształcenia pracowników branży mleczarskiej poprzez opracowanie indywidualnych planów szkoleń dla każdego podmiotu uczestniczącego w projekcie, dokapitalizowanie zakładowych funduszy szkoleniowych utworzonych we współpracy ze związkami zawodowymi, lub przedstawicielami załogi, wypracowanie zasad współpracy partnerów społecznych z zarządami w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników.

czytaj więcej »