XII KRAJOWY ZJAZD FZZPM W POLSCE

26 kwietnia 2023 wróć do listy aktualności »

Delegaci na XII  Krajowy Zjazd FZZPM w Polsce dokonają wyboru nowego Przewodniczącego Federacji, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzą skład Zarządu Krajowego Federacji.

Zjazd przyjmie  również uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz określi kierunki i program działania Federacji na lata 2023 - 2026.

Bezpośrednio po zakończeniu obrad Zjazdu, odbędzie się pierwsze posiedzenie Zarządu Krajowego w zatwierdzonym przez Zjazd składzie, w celu dokonania wyboru Wiceprzewodniczącego federacji oraz Prezydium Zarządu Krajowego.

aktualizacja - 27.04.2023 :

Andrzej Szczepański ponownie wybrany  na  Przewodniczącego Federacji na kolejną czteroletnią kadencję

Andrzej Szczepaski ponownie zosta przewodniczcym FZZPM

Przed głosowaniem przewodniczący Szczepański złożył sprawozdanie z działalności Federacji za okres 2019-2022. Podkreślił, że ten czas była niezwykle trudny, gdyż przypadł na czas walki z Covid-19, co bardzo utrudniło bieżącą działalność Federacji, jak i poszczególnych wchodzących w jej skład organizacji związkowych.

Federacja ma już 40 lat i ten rok jest rokiem jubileuszowym. Trzeba się zastanowić jak uczcić ten ładny jubileusz – mówił Andrzej Szczepański.

Dodał, że dziś ludzie nie są zainteresowani zajętym stanowiskiem, czy uchwalą – są zmęczeni polityką. Bardzo istotny jest la nich wymiar materialny, gwarancja stabilizacji. Dopiero groźba utraty pracy uświadamia im co to Kodeks Pracy czy ustawa o związkach zawodowych. Chcąc pozytywnie realizować te działania na rzecz pracowników, trzeba przede wszystkim mieć zapewnione środki. Już od powstania federacji udaje się je pozyskać poprzez działalność gospodarczą ZUH Robico. Nie da się realizować dziś żadnych celów bez środków finansowych.

20230427_102810jpg

           Absolutorium dla zarządu Federacji


Każdy zjazd Federacji jest podsumowaniem działalności za okres minionej kadencji. Działalność Federacji została w dużej mierze ograniczona ze względu na Covid. Jednak ciała Federacji działały online i wypełniały swoje obowiązki stosowanie do zaistniałej sytuacji. Krajowa Komisja Rewizyjna w osobie przewodniczącej Janiny Ewy Głowackiej przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi i przewodniczącemu Szczepańskiemu, gdyż pozytywnie oceniła ich działanie o czasie zakończonej kadencji.

Federacja prawidłowo wywiązała się ze swoich zadań statutowych. Potwierdza to analiza ksiąg rachunkowych. Dlatego wnoszę wniosek o absolutorium dla zarządu Federacji - mówiła Janina Ewa Głowacka.

Goście na zjeździe FZZPM

Na zjeździe Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce pojawili się także zaproszeni goście.

Jako pierwszy z nich przemawiał Grzegorz Gańko, prezes OSM Sierpc, prezes Polskiej Izby Mleka oraz przewodniczący Porozumienia dla Mleczarstwa.

20230427_114525jpg

Porozumienie tworzy pięć największych organizacji mleczarskich. Opiera się ono na zasadach jednomyślności oraz poszanowaniu odrębności i tożsamości każdej z należących organizacji. Jednoczą nas wspólne problemy branży mleczarskiej takie jak niezwykle wysokie ceny energii, niemożność wykorzystania w pełni potencjału jaki mają biogazowanie rolnicze, Fundusz Ochrony Rolnictwa czy zbyt długi okres zwrotu VAT, co ogranicza płynność wielu mleczarniom. Nie mniej ważną kwestią jest brak interwencji na rynku mleka oraz ceny interwencyjne, które pochodzą jeszcze z roku 2008 - wymieniał Grzegorz Gańko.

Kolejnym gościem, który zabrał głos był Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ. Podkreślał, że FZZPM jest ważnym członkiem OPZZ.

 OPZZ zmienia się i dostosowuje do nowych czasów. Stawiamy na rozpoznawalność, siłę i powiększanie rodziny związkowej - mówił przewodniczący Ostrowski.

20230427_120626jpg

       40 lat FZZPM

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce powstała w 1983 roku i jest organizacją ogólnokrajową zrzeszającej na zasadach dobrowolności zakładowe organizacje związkowe działające w branży mleczarskiej. Warto zauważyć, że Andrzej Szczepański jest przewodniczącym Federacji od samego początku jej istnienia.

        Krajowa Komisja Rewizyjna i Zarząd Krajowy Federacji

Delegaci XII Zjazdu wybrali również pięcioosobową KKR Federacji w następującym składzie:

- Aneta Siarka

- Paweł Markowski

- Tomasz Potorski

- Anna Podsiad

- Andrzej Łukowski

Zjazd zatwierdził również skład  Zarządu Krajowego FZZPM w Polsce.


aktualizacja - 28.04.2023 : (drugi dzień obrad)

Gościem drugiego dnia obrad Zjazdu była Pani Agnieszka Maliszewska Wiceprezydent  Cogeca,  Dyrektor Polskiej Izby Mleka, która obszernie omówiła sytuację na rynku mleka oraz aktualnie podejmowane działania na forum krajowym przez PIM jak i europejskim w ramach prac Copa Cogeca.


Maliszewska na Zjedzie FZZPM Polityka rolna i klimatyczna UE bez oceny skutkw wprowadzenia


Podkreśliła, że obecnie wiele się dzieje w sferze unijnych regulacji prawnych dotykających bezpośrednio sektora mleczarskiego. 

Mamy chociażby unijną dyrektywę opakowaniowa, metanową, strategie Od pola do stołu, Zielony Ład itd. Wprowadzenie dyrektywy opakowaniowej spowoduje, że firmy mleczarskie nie będą miały w co pakować swoich wyrobów. To jest bardzo złe prawo. Niestety większość eurodeputowanych zasiadających w komisji rolnictwa, czy klimatu mają mierną wiedzę na ten temat. Decydenci od spraw rolnictwa nigdy nie byli na wsi. Staramy się jako organizacje rolnicze lobbować, wyjaśniać, ale przekonywanie jest bardzo trudne, gdy zamiast merytorycznych argumentów górę bierze ideologia - mówiła Agnieszka Maliszewska.

Podkreślała, że w takiej sytuacji, w czasie takich rewolucyjnych zmian, niezwykle ważny jest stały dialog z Komisją Europejską i poszczególnymi komisarzami. Prowadzenie dialogu i reprezentowanie interesów branży mleczarskiej jest celem istnienia organizacji rolniczych.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor oraz serii pytań oraz burzliwej dyskusji w powyższym temacie, Przewodniczący Zjazdu - Roman Piotrowski, zakończył obrady XII Zjazdu FZZPM w Polsce.